Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ της 31.12.2008 με τη μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενοποίησης.
1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ A.Ε.
2. MULTIMEDIA A.E.
3. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
4. STUDIO ATA Α.Ε.
5. EUROSTAR A.E.
6. ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ. ΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
7. ΔΟΛ DIGITAL A.E.
8.RAMNET SHOP A.E.
9. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ A.E.
10. NEA AKTINA Α.Ε.
11.MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
12. HEARST - ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
13.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε.