Οικονομικές καταστάσεις εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ της 31.12.2012 με τη μέθοδο της ολικής ή αναλογικής ενοποίησης.